ΕΠΙΜΟΡΦΩΤΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΚΔΔΑ – ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΔΕΞΙΟΤΗΤΩΝ ΤΩΝ ΣΥΜΒΟΥΛΩΝ, ΤΩΝ ΔΙΕΥΘΥΝΤΩΝ ΚΑΙ ΥΠΟΔΙΕΥΘΥΝΤΩΝ ΣΧΟΛΕΙΩΝ

Στόχος του επιμορφωτικού προγράμματος είναι οι Σύμβουλοι, οι Διευθυντές, οι Προϊστάμενοι και οι Υποδιευθυντές των Σχολικών Μονάδων όλων των βαθμίδων και σκοπός του είναι η ανάπτυξη γνώσεων και δεξιοτήτων που θα τους καταστήσει ικανούς να ασκήσουν τα διοικητικά τους καθήκοντα στις σχολικές μονάδες με αποτελεσματικό τρόπο. Παρακαλούνται τα στελέχη εκπαίδευσης που αποτελούν ομάδα στόχο των παραπάνω προγραμμάτων επιμόρφωσης να προγραμματίσουν τη συμμετοχή τους στα προγράμματα αυτά ώστε να ολοκληρώσουν την επιμόρφωσή τους εντός της επιμορφωτικής περιόδου Σεπτεμβρίου – Δεκεμβρίου 2023 για την οποία έχει ήδη γίνει προγραμματισμός από το ΙΝΕΠ/ΕΚΔΔΑ. Την αίτησή τους πρέπει να υποβάλουν μέσω της πλατφόρμας του ΙΝΕΠ/ΕΚΔΔΑ https://online.ekdd.gr/OnlineWeb/index.jsp

Μετάβαση στο περιεχόμενο