Ενισχυτική Διδασκαλία για το σχολικό έτος 2023_2024 – Ανακοινοποίηση

Ανακοινώνουμε σύμφωνα με την υπ’αριθμ 146621/Δ2/20-12-2023 εγκύκλιο (ΑΔΑ: Ψ4ΗΚ46ΝΚΠΔ-ΕΦΘ) του Υπουργείου Παιδείας, Θρησκευμάτων και Αθλητισμού με θέμα: «Εγκύκλιος έναρξης της Ενισχυτικής Διδασκαλίας για το σχολικό έτος 2023-2024», τα παρακάτω:

α) πίνακας κατάταξης με τα ονόματα όλων των αιτούντων/ουσών
β) πίνακας όπου αποτυπώνεται η κατανομή κλάδων – ωρών ανά Σ.Κ.Α.Ε.

γ)υπεύθυνη δήλωση τοποθέτησης

Οι επιλεγέντες/είσες υποψήφιοι/ες οφείλουν μέχρι την Τετάρτη 27 Δεκεμβρίου 2023, ώρα 12.00 να απαντήσουν στις Δ/νσεις Δ/θμιας Εκπ/σης στις οποίες υπέβαλαν αίτηση, αν αποδέχονται ή όχι την πρόσληψή τους στην Ενισχυτική Διδασκαλία και στην περίπτωση αποδοχής να αποστείλουν συμπληρωμένη την υπεύθυνη δήλωση τοποθέτησης σε Σ.Κ.Α.Ε. (επισυναπτόμενη δήλωση τοποθέτησης).
Οι προσληφθέντες/είσες τοποθετημένοι/ες εκπαιδευτικοί οφείλουν να παρουσιαστούν στις οικείες Δ/νσεις Δ/θμιας Εκπ/σης μόνο τη Δευτέρα 8 Ιανουαρίου 2024, ώρα 11.00, για να υπογράψουν τις συμβάσεις εργασίας.

Μετάβαση στο περιεχόμενο